Obchodní podmínky společnosti GComp., spol. s r.o.

pro webové stránky platné od 15. 10. 2011

I. Vymezení pojmů

1. Provozovatel – provozovatelem služby je společnost GComp., spol. s r.o., se sídlem Elišky Peškové 6, 150 00 Praha 5, IČ:  64942783, DIČ: CZ64942783, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42431.

2. Služba – službou se rozumí vytváření a udržování webových stránek. Konkrétní rozsah poskytování služby je sjednán ve smlouvě se zákazníkem.

3. Zákazník – zákazníkem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, které jsou poskytovány služby.

4. Smlouva – smlouvou se rozumí Smlouva o vytvoření a provozování webové stránky, uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem. Smlouva se zpravidla uzavírá v listinné podobě, prostřednictvím faxu, e-mailu nebo formou telefonického rozhovoru a hlasového souhlasu Zákazníka (obsah smlouvy je následně Zákazníkovi zaslán v písemné podobě).

5. Webová stránka – tímto pojmem se rozumí jakákoli webová stránka, aplikace apod., jejíž využití je realizováno především prostřednictvím sítě internet.

6. Obchodní podmínky – obchodními podmínky se rozumí tyto Obchodní podmínky služby Webové stránky.

7. Smluvní strany – smluvními stranami jsou Provozovatel a Zákazník.

II. Předmět služby

1. Předmětem služby je poskytnutí následujících plnění ze strany Provozovatele:

a. Vytváření, údržba a servis jedno či vícestránkových webových stránek pro Zákazníka, případně jejich úpravy.

b. Zpřístupnění webových stránek na dohodnuté doméně.

2. Poskytovatel zajistí vytvoření webových stránek podle pokynů a zadání Zákazníka a to v souladu se Zákazníkem předanými podkladovými materiály. Vytváření obsahu webové stránky probíhá vzájemnou komunikací mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Zákazník odpovídá za správnost jím poskytovaných informací. Vytvoření webové stránky zahrnuje podle rozsahu požadavků Zákazníka např. návrh struktury webu, grafický návrh, kódování webové stránky, textace, SEO optimalizace, zřízení emailových účtů, zpřístupnění analytického nástroje pro měření statistik, registraci do služby Google Places, popř. zpřístupnění administračního rozhraní pro editaci webových stránek dle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy.

3. Údržba webových stránek zahrnuje hosting, aktualizaci na základě požadavků, či servisních telefonních hovorů (max 4x ročně) a průběžnou optimalizaci za účelem zlepšování výkonu webových stránek Zákazníka. Sledování aktuálnosti obsahu webových stránek provádí Zákazník, případné úpravy jsou buď součástí aktualizací dle věty prvé, nebo je provádí Zákazník sám, pokud má sjednán přístup do administračního rozhraní.

4. Zákazník je povinen poskytnout podklady a nezbytnou součinnost pro vytvoření webových stránek vždy nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy Provozovatele. V případě nedostatku součinnosti Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel do webových stránek vloží standardní obsah, který si Zákazník následně může změnit, případně sníží počet stran o ty, k nimž nebyly předloženy podklady. Prodlení Zákazníka s poskytnutím podkladových materiálů není důvodem k odmítnutí převzetí vytvořené webové stránky.

5. Jestliže dojde ze strany Zákazníka ke změně již odsouhlasených podkladů či návrhů pro vytvoření webových stránek, má Provozovatel nárok na úhradu víceprací za ceny uvedené v aktuálním ceníku Provozovatele.

6. Dohodnutou doménu k provozování webových stránek registruje Provozovatel svým jménem a na svůj účet a zavazuje se jí udržovat po dobu trvání Smlouvy. Na základě požadavku Zákazníka lze pro její vytvoření využít doménu, která je již Zákazníkem registrována, a jejíž užívání v souvislosti s vytvořením webových stránek na Provozovatele nepřechází.

III. Obsah webových stránek

1. Zákazník je povinen uvádět na svých webových stránkách nebo v pokladech pro jejich tvorbu pouze takové údaje, které nejsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob, a které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy.

2. V případě obchodních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Provozovateli v rámci služby, a zavazuje se tato oprávnění udržovat po celou dobu užívání webových stránek.

3. Zákazník není oprávněn použít ve svých podkladech nebo v rámci webových stránek jakékoli podklady (zejm. grafické, textové apod.), které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, nebo zasahují do osobnostních práv či dobré pověsti třetích osob. Takové údaje je Zákazník oprávněn použít pouze se souhlasem oprávněné osoby (např. písemnosti osobní povahy, podobizny, fotografie, zvukové či obrazové záznamy apod.).

4. V případě porušení povinností dle tohoto článku III. je Zákazník povinen neprodleně vypořádat jakékoli oprávněně vznesené nároky třetích osob. Zákazník rovněž odpovídá Provozovateli v plné výši za škodu, která mu vznikla porušením kteréhokoliv ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek. V případě důvodného podezření na nelegální obsah stránek je Provozovatel oprávněn službu pozastavit a vyzvat Zákazníka písemně ke změně obsahu.

5. Webové stránky a zdrojový kód webových stránek jsou dílem Provozovatele a jako takové jsou chráněny autorských právem. Zákazník není v žádném případě oprávněn k poskytování zdrojového kódu třetím osobám, k jeho zveřejňování nebo k jakémukoliv dalšímu jednání nad rámec běžného užívání webových stránek v souladu s touto smlouvou.

IV. Předání webových stránek

1. Provozovatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy vytvořit návrh webových stránek a zpřístupnit návrh Zákazníkovi na dočasné doméně, jejíž adresu oznámí Provozovatel Zákazníkovi e-mailem.

2. Zákazník se zavazuje seznámit se s návrhem webových stránek a sdělit, zda jej schvaluje k uveřejnění. Jestliže se Zákazník nevyjádří k návrhu webových stránek do 7 pracovních dnů od doručení oznámení, považuje se návrh za schválený. Zákazník není oprávněn vytýkat takové vady obsahu webové stránky, které spočívají v jeho prodlení s poskytnutím podkladových materiálů. Případné oprávněně vytčené vady obsahu webových stránek Provozovatel odstraní ve lhůtě 7 dnů a zašle nové oznámení o zpřístupnění návrhu webových stránek.

3. Podmínkou zpřístupnění webové stránky na dohodnuté doméně je uhrazení první platby ceny dle čl. V. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit webovou stránku do 3 pracovních dnů od zaplacení první platby ceny, případně od schválení návrhu k uveřejnění, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

4. Předání přístupových údajů do administračního rozhraní (přístupové jméno a heslo) pro editaci webových stránek je možné na základě písemného požadavku Zákazníka a pouze po zaplacení celkového ročního poplatku. Provozovatel od okamžiku předání nenese odpovědnost za funkčnost, obsah, nebo jakýkoliv jím neprovedený zásah do webových stránek, současně Zákazník odpovídá za případné zneužití jeho přístupových údajů do administračního rozhraní. V případě, kdy dojde zásahem ze strany Zákazníka (nebo s použitím jeho přístupových údajů) k porušení služby, Provozovatel uvede stránky na žádost Zákazníka do provozu za cenu stanovenou v ceníku Provozovatele.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána ve Smlouvě a zahrnuje jak vytvoření, tak provoz webové stránky po sjednanou dobu. V ceně je též zahrnuta odměna za užití autorského díla pro potřeby Zákazníka. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH a ke sjednané ceně se připočítává DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

2. Zákazník se zavazuje hradit cenu dle odst. 1 tohoto článku na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů od vystavení, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Uhrazením se rozumí připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. Uhrazením platby vyjadřuje Zákazník souhlas s řádným poskytnutím služby za předchozí období. Zákazník se zavazuje hradit cenu dle odst. 1 zpravidla kvartálně, není-li Smlouvou dohodnuto jinak, a to na základě faktur vystavovaných Provozovatelem.

3. Má-li Zákazník vůči Provozovateli více splatných závazků, je Provozovatel oprávněn jakoukoli platbu použít přednostně k úhradě staršího závazku, bez ohledu na specifikaci platby Zákazníkem, o takovém postupu musí však Zákazníka bez zbytečného odkladu písemně informovat.

4. Jestliže je Zákazník v prodlení s uhrazením jakékoli částky vůči Provozovateli, je provozovatel oprávněn dočasně omezit či úplně přerušit poskytování služeb a toto neprodleně písemně oznámit Zákazníkovi.

5. V případě prodlení s úhradou ceny nebo její části se Zákazník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je Zákazník povinen uhradit Provozovateli účelně vynaložené náklady na vymáhání pohledávky.

6. Jestliže Zákazník nebo jeho webové stránky využívají pouze část služeb nabízených Provozovatelem, nezakládá to nárok na poskytnutí jakékoli slevy ze sjednané ceny.

VI. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího odsouhlasení oběma smluvními stranami, tj. zpravidla okamžikem poskytnutím souhlasu v rámci telefonického rozhovoru.

2. Doba trvání Smlouvy se sjednává na dobu 12 měsíců od předání služby zákazníkovi.

3. Neoznámí-li některá ze smluvních stran písemně druhé straně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy, že na jejím ukončení trvá, smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců za stejných podmínek, a to i opakovaně.

VII. Ukončení smlouvy

1. Trvání Smlouvy skončí uplynutím doby dle čl. VI., dohodou, nebo odstoupením. V okamžiku ukončení smlouvy dojde k ukončení poskytování služby Zákazníkovi, pokud se Provozovatel a Zákazník nedohodli výslovně jinak.

2. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit jestliže:

a. je Zákazník v prodlení s úhradou ceny za služby nebo v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti;

b. Zákazník podstatně poruší tyto Obchodní podmínky;

c. jakákoli část webové stránky je v rozporu s čl. III. těchto Obchodních podmínek;

d. na webových stránkách Zákazníka, který má přístup do administračního rozhraní, je nabízen nelegální software, nebo webové stránky obsahují jiné prvky, které jsou v rozporu se zákonem;

3. Zákazník přes písemné upozornění nezjedná v přiměřené lhůtě (max. sedm dnů) nápravu. V případě odstoupení Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi. Bez ohledu na možnost odstoupení se Zákazník ve výše uvedených případech se zavazuje zaplatit Provozovateli za porušení dle tohoto odst. 2 písm. a) – c) smluvní pokutu ve výši 30 % sjednané roční ceny a za porušení dle odst. 2 písm. d) smluvní pokutu ve výši 100 % sjednané roční ceny.

4.  Zákazník i Pronajímatel jsou oprávněni bez jakýchkoli finančních postihů odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

5.  Zákazník je dále oprávněn jednostranně vypovědět Smlouvu do 1 měsíce od Předání služby. V takovém případě končí účinnost Smlouvy uplynutím tří měsíců od Předání služby. Zákazník nemá právo na vrácení uhrazené ceny dle čl. V.

VIII.  Odpovědnost za škodu

1. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností vinnou Provozovatele. Je-li sjednána za porušení povinnosti smluvní pokuta, odpovídá Provozovatel za škodu do výše uhrazené smluvní pokuty.

2. V případě vad služby má Zákazník nárok na odstranění vady.

3. Celková výše náhrady veškeré škody včetně ušlého zisku v případě, že Zákazníkovi vznikne nárok na náhradu škody podle tohoto článku, je omezena maximálně do výše sjednané ceny za službu dle čl. V. odst. 1.

4. Zákazník potvrzuje, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení právních povinností Provozovatele, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za užívání služby.

5. Provozovatel zajišťuje v rámci poskytování služby též zprostředkování doplňkových služeb třetích stran podle konkrétního požadavku Zákazníka. Tyto doplňkové služby třetích stran se řídí speciálními obchodními podmínkami těchto třetích stran, uveřejněnými na jejich webových stránkách. Doplňkové služby zahrnují registraci v Google places, Google Analytics a Google Apps.

IX. Souhlas se zpracováním údajů

1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je Provozovatel správcem údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník podpisem této smlouvy uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, předaných v souvislosti s touto Smlouvou, a to pro účely jejich evidence a poskytování služeb Provozovatele.

2. Zákazník rovněž uděluje souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním těchto údajů obchodním partnerům Provozovatele pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Provozovatel a případně třetí osoby, se kterými Provozovatel uzavřel příslušná smluvní ujednání, zasílaly Zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

3. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je udělen na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresovaným Provozovateli, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky. Souhlasy Zákazníka dle tohoto článku Obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení užívání služby.

X. Závěrečná ustanovení

1. Užívání služby se řídí právním řádem České republiky a v oblastech neupravených těmito podmínkami se využijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku.

2. Všechny spory vznikající z užívání služby budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

3. V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy bude shledána neplatnou nebo neúčinnou, ostatní ustanovení podmínek zůstávají i nadále v platnosti.

4. Písemnou komunikací se podle této Smlouvy rozumí i zasílání zpráv e-mailem. Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit Provozovateli případnou změnu e-mailové adresy kontaktní osoby.

5. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Jakoukoli změnu je povinen uveřejnit na svých webových stránkách, spolu s určením její účinnosti. Pokud zákazník nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti Obchodních podmínek. Pokud se strany nedohodnou jinak, pak v takovém případě se na Zákazníka nové Obchodní podmínky nevztahují a právní vztahy se řídí zcela původním zněním Obchodních podmínek. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě neoznámí svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek, platí, že se změnou souhlasí.